Bút sơn các loại như bút sơn thông dụng, bút sơn vẽ áo, bút sơn vẽ kính.